Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

For English version click here.

1. ANVENDELSE

1.1. CONDAIRs produkt leveres i henhold til nedenstående vilkår, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale mellem CONDAIR og Kunden. CONDAIRs produkt leveres i handelskøb.

1.2. Vilkårene gælder, med de nødvendige lempelser efter forholdets natur, også for CONDAIRs service/vedligeholdelse af og reparation på CONDAIRs udstyr/anlæg uden for serviceaftalen og CONDAIRs garanti.

2. INDGÅELSE AF AFTALE

2.1. Kundens ordrer, bestillinger, ændringer og tillæg er kun bindende for CONDAIR, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Mellemsalg forbeholdes.

2.2. CONDAIR yder kun rådgivning til Kunden i forbindelse med salg af CONDAIRs produkter.

3. LEVERING, LEVERINGSTID

3.1. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, anses levering for sket ”Ex Works/Ab Fabrik”.

3.2. CONDAIRs leverance forudsætter, at Kunden leverer data, materiale, tegninger m.v. som aftalt. Hvis den forudsætning ikke opfyldes af Kunden, må det påregnes, at leveringstiden udskydes og prisen forøges.

3.3. CONDAIR kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
- Ved forandringer af ordren, som kræves af Kunden.
- Ved forsinkelse af leverancer eller arbejds- ydelser, som Kunden selv udfører eller lader udføre.
- I tilfælde af force majeure (forhold uden for CONDAIRs kontrol).

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1. Ejendomsretten til produkterne overgår først, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, til Kunden, når CONDAIR har modtaget fuld betaling af hele købesummen med tillæg af eventuelle påløbne omkostninger fra Kunden. Ved omdannelse eller bearbejdelse af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

5. PRISEN, PRISÆNDRINGER OG BETALING

5.1. CONDAIRs priser og betalingsbetingelser følger den til enhver tid gældende prisliste.

5.2. Der tages forbehold for forhøjelse af tilbudspriser såvel før som efter accept, men inden betalingstidspunktet, under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter og fragtrater, kursændringer, lønændringer og andet.

5.3. Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af CONDAIR eller Kunden samtidig stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling, når en eventuel tvist om modkravet er afgjort.

5.4. Alle priser er ekskl. moms, andre skatter og afgifter.

6. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1. I tilfælde af CONDAIRs misligholdelse kan Kunden kræve erstatning for sit direkte tab ved misligholdelsen. CONDAIR kan ikke gøres ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af forsinket levering eller mangler ved produktet. CONDAIR kan ej heller gøres ansvarlig for krav, der overstiger fakturabeløbet eksklusiv moms.

6.2. Har CONDAIR som led i opgavens udførelse leveret eller er af Kunden blevet anvist produkter fremstillet eller udviklet af andre end CONDAIR, påtager CONDAIR sig ikke i nogen henseende noget videregående ansvar end det, som CONDAIR faktisk kan gøre gældende mod leverandøren af de pågældende produkter. CONDAIR påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af Kunden eller tredjemand.

6.3. CONDAIR er ikke ansvarlig for mangler som er opstået ved udpakning, manglende overholdelse af driftsanvisninger, herunder, men ikke begrænset til, ukorrekt brug, udsættelse for mekanisk påvirkning og belastning, manglende overholdelse af grænseværdier for temperatur, spænding, fejlbetjening, manglende forebyggende eller ukorrekt vedligehold, udskiftning med uoriginale dele, kundens egne ændringsindgreb i installation, eller som følge af udefrakommende forhold, som ikke kan henføres til CONDAIR eller CONDAIRs installation.

6.4. I tilfælde af forsinkelse er CONDAIRs ansvar begrænset således, at CONDAIR i alt for dagbøder og erstatningskrav maksimalt hæfter med et beløb svarende til 10% af fakturabeløbet.

6.5. CONDAIR har ret/pligt til at afhjælpe alle fejl og mangler, såfremt rettelsen lader sig gennemføre og kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

6.6. Kunden fortaber retten til erstatning, såfremt krav herom ikke fremsættes skriftligt senest 7 dage fra manglens konstatering, dog senest ét år fra leveringstidspunktet.

7. PRODUKTANSVAR

7.1. Såfremt de af CONDAIR leverede produkter forvolder skade på Kundens eller tredjemands ting eller person, skal CONDAIR, med den i punkt 6 anførte begrænsning, erstatte Kunden dennes tab, herunder friholde Kunden for et eventuelt krav, skadelidte tredjemand kan rejse mod Kunden, også selv om skaden hverken skyldes forsømmelse fra CONDAIRs side eller nogen, for hvem han hæfter.

7.2. Uanset det i punkt 7.1 anførte, kan CONDAIR dog ikke gøres ansvarlig for skade på ting bestemt for erhvervsmæssig anvendelse, ligesom CONDAIR under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for Kundens eller tredjemands driftstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab som følge af, at det leverede produkt var defekt.

7.3. Har Kunden ved forsømmelse medvirket ved produktskadens indtræden eller har Kunden undladt at træffe rimelige foranstaltninger til be- grænsning af skadens udbredelse, kan CONDAIR dog kræve, at Kunden betaler en i forhold til hans adfærd passende del af erstatningen.

8. LOVVALG OG VÆRNETING

8.1. Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole i Danmark og ved anvendelsen af dansk ret, dog ikke lovvalgsreglen i lov om internationale køb (CISG).

Du kan downloade vores salgs- og leveringsbetingelser her.

.