Adiabatisk køling

Hvordan fungerer adiabatisk køling?

Adiabatisk køling kaldes også indirekte evaporativ køling. Det er en metode, der anvender den fordampningskulde, som opstår under den faseændring, der sker ved nedkøling (eks. nedkøling af luft i et klimaanlæg).

Disse faktorer påvirker hvor stor adiabatisk køleeffekt der kan opnås

I indirekte evaporativ køling (adiabatisk køling) finder fordampningen af vand i et klimaanlæg sted på den side, hvor luften bliver udledt, hvilket forårsager, at varm luft udenfor enheden bliver nedkølet gennem efterfølgende genvinding af varme. Den opnåelige køling af luften udenfor afhænger af mængden af fordampet vand på den side, hvor luften udledes, samt designet og effektiviteten af det varmegenvindingssystem, der anvendes. Udledningsluften kan befugtes til nær mætningspunktet, uden at mængden af fugt i den indsugede luft forøges.

Bortset fra den hastighed, hvorved luft passerer gennem den evaporative køler, afhænger mængden af fordampet vand - og dermed den opnåede køleeffekt - af tilstanden af den udledningsluft, som suges ind i den evaporative køler.

De afgørende faktorer her er:

  • lufttemperaturen før fordampning: jo koldere luften er, jo mindre fugt kan den absorbere, og jo mindre køleeffekt opnås
  • fugtniveauet før fordampning: jo mere vand luften indeholder, jo mindre fugt kan den absorbere, og jo lavere temperaturfald opnås

Den teoretiske grænseværdi for evaporativ køling nås, når luften er fuldstændig mættet med vand - eks. ved en relativ luftfugtighed på 100%. Forøgelser af luftfugtigheden til værdier på 92% til 95% er realistiske ved brug af ventilationssystemer under økonomisk gangbare forhold, afhængigt af den anvendte evaporative køler.

Evaporativ køling i HX diagram
HVAC system med evaporativ køling

   

Energibesparelse ved hjælp af indirekte evaporativ køling i et ventilationssystem

Betingelserne for sensibel køling af en bygning bestemmes essentielt set af solindfaldet samt den termiske påvirkning fra mennesker, udstyr og belysning. Afhængigt af eksterne luftforhold og eksisterende interne fugtkilder kan anvendelse af latent køleenergi også være nødvendigt, såfremt acceptable niveauer af luftfugtighed skal opretholdes.

Indirekte evaporativ køling er egnet til sensibel køling af indsuget luft. Ydermere skal påkrævet latent køling til affugtning eller sensibel køling, der overskrider potentialet for evaporativ køling, derefter ske ved anvendelse af en mekanisk køler af passende størrelse. I designet af et egnet kølesystem spares der langt mere elektrisk driftsenergi til mekanisk køling, end der behøves, via indirekte evaporativ køling for at kompensere for tabet af lufttryk, der sker gennem udsugningsblæseren.

I planlægningsstadiet er det muligt at vurdere, hvor meget energi der kan tilvejebringes via genvinding og rent faktisk spares med indirekte evaporativ køling, hvis man foretager en simuleret beregning i forhold til driften af ventilationssystemet i den pågældende bygning. Alle udendørs luftforhold gennem hele året samt de relevante design-parametre for ventilationssystemet skal være inkluderet i denne simulation.

Det er muligt at lave en energiberegning, som viser, hvor meget energi, der kan spares ved at benytte sig af adiabatisk/evaporativ køling. Læs mere om beregning af køleeffekt og energibesparelse

Vil du vide mere om evaporativ køling?

Beregningseksempel for et simuleret ventilationssystem

Simulation af et ventilationssystem med indirekte evaporativ køling. Det energibidrag, som indirekte evaporativ køling giver, bør vises ved hjælp af en simuleret prøveberegning for en prøvebygning. Dette betyder, at vi ved hjælp af meteorologiske data for prøvestedet beregner den samlede mængde arbejde, som kræves for at køle prøvebygningen, samt hvilket bidrag indirekte evaporativ køling giver til kølingen gennem et helt år. Resultaterne kan derefter bruges som et realistisk grundlag for vurdering af den påkrævede systemstørrelse samt evaluering af omkostningseffektiviteten af dette tiltag, når systemet designes.

Ventilationssystem med evaporativ køling

Se en kort video, som forklarer hvordan adiabatisk køling fungererSystemparametre for prøvebygningen

Den simulerede beregning blev udført for den strukturelle installation af den ventilationsenhed, der vises i figur 1, mens de temperaturprofiler og parametre, der vises i figur 2, blev medregnet som værende repræsentative for køletilstanden. Systemet kører med sommer-kompensering af lufttemperaturen i rummet samt jævn sænkning af temperaturen på indsugningsluften.

I dette eksempel finder varmegenvinding sted ved hjælp af en varmeveksler med plader uden overførsel af fugt fra ud- til indsugningssiden og uden lækager. Forholdet mellem ind- og udsuget luft antages at være 1:1.Følgende parametre, der er relevante for systemsimulationen, blev antaget som værende gældende:

Luftgennemstrømning i ventilationsenheden:           52,500 m³/t

Antal dage i anvendelse pr. uge:                              7 dage

Påbegyndt anvendelse:                                            kl. 6:00

Fugtforøgelse i rummet:                                           1,0 g/kg

Minimal/maksimal indendørs luftfugtighed:             40/65% RH

Differentiel forskel i evaporativ køling:                     1,0 K

Effektivitetsfaktor for luftbefugtning:                        94%

Effektivitet af varmegenvinding:                              0,75

Det samlede årlige energibidrag beregnes ud fra summen af de individuelle resultater for hver af årets timer, der går i løbet af simulationen. Beregningerne baseres på statistiske steddata fra den globale meteorologiske database Meteonorm Version 6.1, som indsamles på fem lokationer i Berlin, Stuttgart, Wien og Bregenz.

Diskussion af simulationsresultaterne

Simulationen giver et tydeligt billede af det kølearbejde, der udføres i løbet af året, samt fordelingen mellem mekanisk køling, indirekte evaporativ køling og varmegenvinding. Den effekt-aflastning, som varmegenvindingen fra bygningens udsugning giver, er i sig selv ikke ret stor givet den valgte varmegenvindingseffektivitet på 0,75, der opstår som følge af den lave effektive temperaturforskel, når systemet et i køletilstand. Hvis det øvrige fald i temperaturen på udsugningsluften imidlertid sker som følge af indirekte evaporativ køling, fører dette til et betydeligt fald i dens energibidrag.

Simulationsresultater, der baseres på datasæt for normale somre, viser de gennemsnitlige energibidrag ved langvarig systemdrift, hvilket er årsagen til, at de er egnede til evaluering af de energibesparelser, som opnås ved anvendelse af indirekte evaporativ køling, samt omkostningseffektiviteten deraf.

Hvis vi tager et kig på de meget varierende udendørs luftforhold over hele året, bliver det hurtigt tydeligt, at køleudstyr skal kunne yde passende køleevne i alle de luftforhold, der måtte opstå. Af denne årsag bør simulationsresultater, som baseres på yderværdierne for varme somre, anvendes til vurdering af den påkrævede systemstørrelse. Hvis fremtidige klimaforhold skal tages med i denne vurdering, kan der udføres model-simulationer, hvori der medtages fremtidige meteorologiske datasæt, såfremt disse er tilstrækkeligt repræsentative for de faktiske forhold.

I tvivl om du skal bruge adiabatisk køling til dit projekt?

Simulering for prøvebygningen


Simulationsresultaterne henviser til ventilationssystemerne på 5 udvalgte prøvesteder. Energibidraget fra indirekte evaporativ køling reducerer den påkrævede kølekapacitet, som den mekaniske køler skal yde for at køle bygningen.

Spørgsmålet om omkostningseffektivitet

Den største forhindring for anvendelsen af bæredygtig energi er omkostningseffektiviteten. Effektiviseringstiltag såsom indirekte evaporativ køling skal være rentable. Ekstraomkostninger i investeringsfasen skal vindes hjem gennem målrettede besparelser under driften. Denne balancegang skal holdes i hu for hver enkelt bygning. En pålidelig systemsimulation tydeliggør de forskellige relevante forhold og muliggør en realistisk sammenligning med konventionelle metoder til køling af bygninger.

Simulering for prøvebygningen


Som simulationen viser, medvirker indirekte evaporativ køling betydeligt til genvindingen af varme. Tydelige forskelle opstår i de respektive vejrdata fra de udvalgte prøvesteder, som ellers deler det samme systemdesign. Når der er højere luftfugtighed i visse regioner, hvilket kræver en større grad af affugtning, er de bedømte værdier for energibidraget forholdsvist lavere. Dette ses tydeligt i resultaterne for Bregenz, hvor klimaet udviser en vis indflydelse grundet beliggenheden på østkysten af Lake Constance. Den samlede regenerative andel stammer fra det samlede energibidrag fra indirekte evaporativ køling og varmegenvinding. I de udvalgte bygninger udgør denne mellem 40% og 56,6% af den samlede påkrævede køleenergi pr. år.

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...